Penraad/Pen(d)raat/Penra(d)/Penrat(h)/Pennerat
De naam Penraad (en varianten) is een weinig voorkomende naam en alle mensen met deze naam of een variant ervan, zijn aan elkaar verwant. Thans hebben Henk van Heusden uit Geldermalsen en ik ca. 180 personen met deze naam verzameld. Tot nu toe is deze naam terug te volgen tot ca. 1700 in Opheusden in Gelderland. Omdat de oudste DTB-boeken van Opheusden dateren van 1736, lijken de mogelijkheden beperkt om verder terug te gaan in de tijd. Meindert Penraad, geboren in Opheusden ca. 1770, tekende de huwelijksakte van zijn zoon Jan met "Mijndert Penderaadt". Deze naam, en alle varianten, komt waarschijnlijk uit Frankrijk (de Moselle-streek), waar ze onder meer voorkomt als Penra, Penrad, Penrat, Penrath en Pennerat. Zijn het "Hugenoten"?
Het Meertens Instituut, in Amsterdam, heeft echter een geheel andere naamsverklaring, die de oorsprong in Duitsland zoekt. Kijk op de desbetreffende pagina van het Meertens Instituut.
The name Penraad (and variaties) is a very rare name indeed. All persons bearing this name in any form are related. Henk van Heusden from Geldermalsen and I have found approx. 180 persons with this name. So far this name has been traced back to approx. 1700 in Opheusden in Gelderland. Because the oldest church records in Opheusden date from 1736, the possibilites to find out more further back in time, are limited. It was Meindert Penraad, born in Opheusden approx. 1770, who actually signed the wedding certificate of his son Jan as "Mijndert Penderaadt". This name, in all its variaties, most likely originates from France (Moselle-area), where it can be found as Penra, Penrad, Penrat, Penrath or Pennerat. Are they "Huguenots"?
The Meertens Instituut, in Amsterdam, has a totally different explanation, which directs us to Germany. Look at the appropriate Meertens Instituut webpage.Dit zijn voorbeelden van gegevens die uit de krant gehaald kunnen worden. Zowel het C.B.G. (Centraal Bureau voor Genealogie) te Den Haag, als de N.G.V. (Nederlandse Genealogische Vereniging) te Weesp, beschikken over enorme verzamelingen familie berichten.

Here are examples of what can be found in the newspapers. Both the C.B.G. (Centraal Bureau voor Genealogie) in The Hague, and the N.G.V. (Nederlandse Genealogische Vereniging) in Weesp, have enormous collections of these kind of newspaper clippings.Penraad in het nieuws / Penraad in the news
In het boek 'Gemeente Maurik 1818-1998', ISBN 90-805256-1-8, uitgegeven in 1999, staat het volgende bericht: 'De heer J.E. Penraad vierde op 22 juni 1941 zijn 50-jarig jubileum als raadslid.'.
Tevens de volgende tekst, ter gelegenheid van de installatie van burgemeester C.M.B. Kamp: 'Met ingang van 20 april 1934 werd de heer Cornelis Magdalenus Benjamin Kamp, burgemeester van de gemeente Maurik. Nadat hij van loco-burgemeester Penraad de tekenen van zijn waardigheid had ontvangen kon hij in de voorzittersstoel plaats nemen. In zijn welkomstwoord zei hij onder andere: 'Mijnheer Penraad, het was mij een groot genoegen en voorrecht de ambtsketen uit uw handen te mogen ontvangen. De regering heeft bepaald dat een burgemeester die de 65-jarige leeftijd heeft bereikt, moet bedanken. Maar u hebt, terwijl u de 70-jarige leeftijd reeds heeft bereikt, gedurende twee volle maanden het loco-burgemeesterschap mogen waarnemen.'
En de Volgende tekst: 'Het is waar dat de burgemeesters de laatste tijd zeer kort in Maurik in functie waren, maar de wethouder hield het veel langer vol. Op 22 juni 1941 vierde de heer J.E. Penraad zijn 50-jarig jubileum als raadslid. Sedert 20 november 1913 was hij tevens wethouder. Al die jaren behartigde hij op de beste wijze de belangen van de gemeente. Zijn grote verdiensten werden indertijd door de regering erkend door zijn benoeming tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Later monde deze waardering zelfs uit in een straatnaam in Maurik'.
In the book 'Gemeente Maurik 1818-1998', ISBN 90-805256-1-8, published in 1999, it says: 'Mister J.E. Penraad on June 22nd, 1941 celebreated his 50 year jubilee as a town secretary.'.
It also says, at the appointment of C.M.B. Kamp as maire: 'Starting April 20th, 1934 mister Cornelis Magdalenus Benjamin Kamp, was appointed maire of the town of Maurik. After receiving the tokens of his dignified position from vice-maire Penraad, he could sit down in de chairman's seat. One of the things he stated in his welcoming speech was: 'Mister Penraad, it was a great pleasure and privilege to receive the maire chain from your hands. The government has ruled that when a maire has reached the age of 65 years, he must resign. But you were allowed, being 70 years of age already, to remporarily fulfill the position of vice maire for two months.'
And it also says: 'It has been true, in recent times maires have served Maurik only very briefly, but the town counceler held his position much longer. On June 22nd, 1941 mister J.E. Penraad celebrated his 50 year jubilee als a town secretary. From November 20th, 1913 he also served as a town councelor. All those years he excellently represented our community. The great assets of his work was acknoledged by the government by knighting him in the order of Oranje-Nassau. It also resulted in a street being named after him'.Volkstelling van 1947 / Population survey of 1947
In onderstaande tabel is te zien hoe de landelijke spreiding van de naam Penraad was ten tijde van de volkstelling in 1947. Deze naam kwam toen 20 maal voor. The table below shows the presence of the Penraad name throughout The Netherlands during the population survey of 1947. This surname was counted 20 times.

Provincie/County Plaats/Town
Gelderland Lienden 1
Maurik 12
Renkum 1
Wageningen 5
Noord-Holland Haarlem 1

In onderstaande tabel is te zien hoe de landelijke spreiding van de naam Penraat was ten tijde van de volkstelling in 1947. Deze naam kwam toen 34 maal voor.
De naam Pendraat kwam 16 maal voor: 2 maal te Arnhem, 2 maal te Putten en 12 maal te Amsterdam.
The table below shows the presence of the Penraat name throughout The Netherlands during the population survey of 1947. This surname was counted 34 times.
The name Pendraat was counted 16 times: twice in Arnhem, twice in Putten and 12 times in Amsterdam.

Provincie/County Plaats/Town
Overijssel Zwolle 1
Gelderland Ede 2
Elst 19
Groesbeek 1
Valburg 2
Noord-Holland Amsterdam 4
Hilversum 1
Velsen 4Parenteel / Familytree
Klik op de knop in het midden om
naar de Penraad stamboom te gaan.
Click the button in the middle
to get to the Penraad family tree.Klik voor email aan Lex Boelhouwer. / Click to email Lex Boelhouwer.
Rechtstreeks naar gewenste pagina. / Straight to the desired page.
Terug naar eerste pagina. / Back to the first page.

Gewijzigd:/Modified:
9 mei 2006/May 9th, 2006